شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان خیریه + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

مدیکارت

راهـکاری نویـن جهـت دریافـت خدمـات درمانـی بـا بهـره مندی از ٪5 تا ٪20 تخفیف در مراکز درمانی طرف قرارداد شبکه بین المللی آترینا

خرید مدیکارت

5 تا 20 درصد تخفیف

در هزینه درمان

ثبت سوابق پزشکی

دسترسی آنلاین به پرونده پزشکی

استفاده از خدمات

مشاوره و پشتیبانی درمانی

استفاده از خدمات

گردشگری سلامت

60 هزار تومان سالیانه

با قابلیـت شـارژ و بـدون محدودیـت استفاده از خدمات

خدمات درمانی

  • مغز و اعصاب
  • ارتوپدی
  • دندانپزشکی
  • چکاپ
  • چشم پزشکی
  • جراحی زیبایی

مشاهده همه خدمات درمانی

بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد

  • دندانپزشکی عرفان نیایش
  • بیمارستان پاستور
  • کلینیک درد مهرگان
  • مرکز جراحی نیاوران

مشاهده همه مراکز درمانی